HISTORIA FIRMY »
OBECNIE »
NASZE OSIAGNIÊCIA »

login

has³o
znajomego o naszym serwisie!

TERA¬NIEJSZO¦Æ


      
Pe³na obs³uga celna

Agencja Celna SAD zatrudniaj±ca do¶wiadczon± i wykfalifikowan± kadrê oferuje kompleksow± obs³ug± celn±. Zapewniamy obs³ugê klienta na najwy¿szym poziomie, zarówno dla du¿ych przedsiêbiorstw, jak i osób fizycznych. W minimalnym przedziale czasowym przygotowujemy wszelkie niezbêdne dokumenty do odprawy celnej przy imporcie i eksporcie towarów.Reprezentacja przed organami celnymi

¦wiadczymy us³ugi w zakresie reprezentacji, czyli wystêpowania w imieniu oraz na rzecz osób i podmiotów gospodarczych przed organami celnymi, co obejmuje przede wszystkim:

- przygotowywanie wszelkich niezbêdnych dokumentów,

- dokonywanie zg³oszeñ celnych,

- uiszczanie nale¿no¶ci celnych,

- wnoszenie odwo³añ i innych wniosków podlegaj±cych rozpatrzeniu przez organy celne,

- odbieranie dokumentów,

- wystêpowanie w imieniu oraz na rzecz klienta we wszelkich postêpowaniach prowadzonych przed organami celnymi, jak: staranie siê o uzyskanie pozwoleñ, postêpowania odwo³awcze, itd.

Przygotowanie pe³nej dokumentacji do odpraw celnych

Podejmujemy siê sporz±dzania kompletnej dokumentacji do odpraw celnych we wszystkich procedurach i przeznaczeniach przewidzianych przez Kodeks Celny. Us³uga mo¿e obejmowaæ samo przygotowanie niezbêdnych dokumentów, jak i czynno¶ci zwi±zane ze z³o¿eniem tych dokumentów przed organami celnymi.

Doradztwo w sprawach celnych

Chc±c podzieliæ siê naszym wieloletnim do¶wiadczeniem, oferujemy fachowe porady zwi±zane z bie¿±cymi odprawami, pomoc w uzyskiwaniu zezwoleñ, szkolenie pracowników w zakresie przepisów celnych i przygotowywania dokumentacji, jak równie¿ wszelkie zagadnienia zwi±zane ze sprawami dotycz¹cymi obrotu towarowego z zagranic±. Dla sta³ych klientów wiêkszo¶æ us³ug z tego zakresu ¶wiadczona jest nieodp³atnie. Poniewa¿ zakres i warunki us³ug doradczych musz± byc ustalane inywidulanie, zainteresowane firmy prosimy o kontakt z naszym pracownikiem.

Zabezpieczanie nale¿no¶ci celnych

Agencja SAD udziela w³asnego zabezpieczenia nale¿no¶ci celnych w procedurach dopuszczenia do obrotu i tranzytu (T-1, T-2). W sprawie szczegó³owych warunków korzystania z zabezpieczenia prosimy o kontakt z naszym przedstawicielem.

Prowadzenie rozliczeñ z realizacji procedur gospodarczych

Prowadzimy szczegó³owe rozliczenia i zestawienia wymagane przez organy celne, np. w zwi±zku z realizacj± procedur gospodarczych. Us³uga mo¿e byæ ¶wiadczona jako element kompleksowej obs³ugi celnej lub te¿ niezale¿nie.

WERSJA JÊZYKOWA
US£UGA
KALENDARZ6717266774 |  Mapa strony  |  Kontakt